1 » Regulamin2

Regulamin

REGULAMIN

I. WSTĘP

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku.

2. Sklep internetowy Księgarnia APS (nazywany też KsiegarniaAPS.pl), działający w domenie ksiegarniaAPS.pl, prowadzony jest przez spółkę Księgarnia WszystkieKsiazki.pl sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Kaukaskiej 4 lok. 44, 02-760 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498062, NIP 521-366-61-68, kapitał zakładowy 6.000 zł w całości wpłacony, REGON 147099993, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Jeśli któryś z punktów regulaminu jest niezrozumiały, prosimy o kontakt - chętnie służymy pomocą.

II. SŁOWNICZEK

Sklep -  prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Strona Sklepu - strona internetowa ksiegarniaAPS.pl prezentująca ofertę Sklepu i służąca do realizacji zamówień; strona ma także swoją uproszczoną wersję mobilną;

Klient - osoba lub podmiot dokonujący zakupów w Sklepie;

Konto Klienta - zbiór danych Klienta służący do realizacji składanych zamówień oraz zawierający historię zamówień i preferencje klienta dotyczące funkcjonalności Sklepu;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu Konta Klienta;

Personel do obsługi Klientów - osoby reprezentujące Sklep zajmujące się obsługą Klientów;

Punkt Odbioru - punkt, w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;

Godziny działania Sklepu - Sklep działa przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych;

Godziny pracy personelu do obsługi Klientów - personel pracuje w dni robocze od godziny 10:00 do godziny 16:00 czasu obowiązującego w Polsce;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Przerwa techniczna - przerwa w dostępności Strony Sklepu spowodowana względami technicznymi, takimi jak konserwacja, aktualizacja czy awaria.

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na Stronie Sklepu.

2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane w godzinach działania Sklepu i przetwarzane w godzinach pracy personelu do obsługi Klientów.

4. Składanie zamówień wymaga dostępu do Internetu (co może wiązać się z opłatami na rzecz operatorów telekomunikacyjnych) i urządzenia w pełni obsługującego aktualne wersje przeglądarek internetowych Google Chrome, Internet Explorer lub Mozilla Firefox z włączoną obsługą JavaScript, a także posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Klient może złożyć zamówienie bez zakładania Konta Klienta podając każdorazowo dane niezbędne do realizacji zamówienia. Klient może też założyć Konto Klienta i składać zamówienia po zalogowaniu do Konta Klienta wykorzystując dane wcześniej wprowadzone przez siebie. Do założenia Konta lub złożenia zamówienia bez zakładania konta konieczne jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu.

6. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.

7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
 • wyboru zamawianych towarów lub usług,
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy
 • wyboru adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (może to być inny adres niż dostawy),
 • wyboru sposobu płatności.
8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie trzydziestu dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar, który jest niedostępny, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w części dotyczącej zwrotów należności Klientom.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży lub zakończenia czasu promocji.

12. Sklep może połączyć kilka zamówień złożonych osobno przez Klienta z tym samym adresem dostawy w jedną przesyłkę, o ile czas realizacji takiego połączonego zamówienia nie przekroczy maksymalnego czasu realizacji przewidzianego w niniejszym regulaminie.

13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura dostarczana wraz z zamówionymi produktami.

IV. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 • podane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,
 • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile nie podano inaczej.

5. Koszty dostawy zależą od wybranej formy dostawy i wartości zamówienia. Aktualne informacje o sposobach i kosztach dostawy dostępne są na Stronie Sklepu w sekcji Sposoby dostawy.

6. Ewentualne opłaty celne związane z dostawą za granicę klient pokrywa we własnym zakresie.

7. Ceny w Sklepie obowiązują tylko przy zamówieniach internetowych i mogą różnić się od cen w księgarni stacjonarnej. Promocje i rabaty w księgarni stacjonarnej nie łączą się z promocjami i rabatami przy sprzedaży internetowej.
    
V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
      
1. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, wynosi do dziesięciu dni roboczych, przy czym personel sklepu dokłada wszelkich starań, by czas przygotowania był jak najkrótszy.

2. Czas przyjęcia zamówienia do realizacji zależy od formy płatności i jest podany przy formach płatności.

3. Paczka z zamówionymi towarami jest przekazywana do przewoźnika w chwili skompletowania całego zamówienia.

VI. FORMY DOSTAWY        

1. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone według wyboru Klienta:
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
 • do Punktu Odbioru.
2. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 
3. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.

4. Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy oraz wykluczenia niektórych krajów dostawy poza Unią Europejską.

5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

6. W wypadku odbioru zamówienia osobiście w Punkcie Odbioru niezbędne może być podanie numeru zamówienia i potwierdzenie swojej tożsamości. Zamówienie będzie przechowywane w Punkcie Odbioru przez pięćdziesiąt dni od jego realizacji. Jeżeli w tym czasie Klient nie odbierze zamówienie, Sklep może odstąpić od umowy w ciągu czternastu dni od powiadomieniu emailem Klienta. Gdy zamówienie było opłacone, pieniądze zostaną zwrócone Klientowi zgodnie z zasadami zwrotu należności.

VII. FORMY PŁATNOŚCI I CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 • płatność przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu weryfikacji zamówienia; przy tej formie płatności może wystąpić górny limit wartości zamówienia;
 • przelew tradycyjny, czyli płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne bądź na poczcie - realizacja zamówienia rozpoczyna się w godzinach pracy personelu do obsługi Klientów po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu lub w przypadku instytucji publicznych z odroczonym terminem płatności standardowo 14 dni.
 • płatność on line - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemów płatności on line akceptowanych przez Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się rozpoczyna się w godzinach pracy personelu do obsługi Klientów po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone przelewem-przedpłatą na konto Księgarni lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności on line akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w godzinach pracy personelu do obsługi Klientów po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

3. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, w szczególności, gdy przestaną je oferować operatorzy płatności, z którymi współpracuje Sklep.

VIII. REKLAMACJE

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.

4. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na aktualny adres kontaktowy Sklepu podany na Stronie Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

5. Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w części dotyczącej zwrotów pieniędzy.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez opłat (za wyjątkiem potencjalnych kosztów wspomnianych w punktach 2 - 5 oraz ustawowych wykluczeń wymienionych w punkcie 4 ) w ciągu czternastu dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. pocztą zwykłą lub emailem (na dane teleadresowe dostępne na stronie sklepu). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

2. Sklep zwróci niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy) zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze towar. Konsument sam wybiera najdogodniejszy sposób zwrotu towaru, m.in. może go przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (czyli koszt odesłania towaru do Sklepu). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje jednak, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

5. Zgodnie z ustawą prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu czternastu dni roboczych.

2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przykładowo, jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem zwrot należności następuje odpowiednio na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

XI. DANE OSOBOWE, PRYWATNOŚĆ I “CIASTECZKA”

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki Księgarnia WszystkieKsiazki.pl sp. z o.o. sp. k. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Sklep nie ma dostępu do danych związanych z płatnościami on line, jak numery kart kredytowych czy hasła do banków. Płatności on line obsługiwane są przez zewnętrznych partnerów specjalizujących się w takich usługach.

3. Dane osobowe są chronione przed dostępem do nich osób trzecich.

4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej, dobrowolnej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep także w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

5. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami firmom opracowane przez nas zbiorcze zestawienia statystyczne (np. na temat łącznej liczby użytkowników serwisu), które nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

6. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

7. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Klient ma możliwość korzystania ze Strony Sklepu bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania. Więcej w Polityce “ciasteczek”.

XII. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na bezpłatnym prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie dokonania Rejestracji przez Klienta.

2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie danych teleadresowych Klienta i hasła zabezpieczającego. Hasło powinno być utrzymywane przez Klienta w tajemnicy i niemożliwe  do odgadnięcia dla innych osób.

3. Podczas Rejestracji lub poprzez Konto Klienta, Klient może zamówić bezpłatny newsletter zawierający treści o charakterze informacyjnym i handlowym, który rozsyłany będzie na podany adres poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na otrzymywaniu Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie newslettera.

4. Klient po założeniu Konta Klienta może dodawać tekstowe recenzje produktów. Treść recenzji jest jawna dla wszystkich odwiedzających Sklep. Sklep nie ingeruje w treść recenzji. Sklep może jednak usunąć recenzję, jeśli otrzyma stosowny nakaz sądu, recenzja zawiera wulgaryzmy, treści obsceniczne bądź wzywające do naruszenia prawa, recenzja zawiera treści reklamowe bądź odesłania do innych serwisów, np. w postaci linków.

5. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia. Klient może wypowiedzieć umowę na otrzymywanie newslettera w każdym czasie i bez wskazania przyczyn

6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.

7. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych zawartą z Klientem, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub podejmuje działania zakłócające działanie sklepu. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.
    
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Księgarnia WszystkieKsiazki.pl sp. z o.o. sp. k.

2. Towary prezentowane na Stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na Stronie Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Informacje tekstowe, graficzne i zdjęciowe znajdujące się na Stronie Sklepu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż siedmiu dni od daty udostępnienia ich na Stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie czternastu dni. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • Księgarnia APS
  Akademia Pedagogiki Specjlanej
  im. Marii Grzegorzewskiej
  Gmach C
  ul. Szczęśliwicka 40
  02-353 Warszawa
 • E-mail:poczta@ksiegarniaaps.pl
 • Telefon+48 22 823 89 18 Księgarnia w APS 10:00-18:00
  +48 22 668 41 79 Internetowa 13:00-20:00
 • Godziny działania sklepuKsięgarnia Stacjonarna w APS poniedziałek - sobota 10:00-18:00 niedziela 10:00-15:00 Księgarnia Internetowa poniedziałek-piątek 13:00-20:00 W pilnych sprawach Zamówienia internetowe, wysyłka Mikołaj: 501 083 625 Dotacje Celowe: 508 452 963

Hity sklepowe