1 » Rabat dla Stałych Klientów2

Rabat dla Stałych Klientów

Regulamin promocji “Rabat dla Stałych Klientów”

 

I. WPROWADZENIE

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku.

 

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania promocji “Rabat dla Stałych Klientów” obowiązującej w sklepie internetowym KsiegarniaAPS.pl, zwanym dalej Sklepem.

 

3. Organizatorem promocji jest spółka Księgarnia WszystkieKsiazki.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kaukaskiej 4 lok. 44.

 

4. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. Promocja może zostać przedłużona przez Organizatora.

 

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

1. Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w promocji jest rejestracja w Sklepie (założenie Konta Klienta), w tym podanie wszystkich danych niezbędnych od obsługi zamówień.

 

2. Promocja przeznaczona jest dla Klientów Sklepu, którzy w jej okresie dokonają zakupów o określonej wysokości, z wyłączeniem Klientów, którzy mają przyznany rabat indywidualny, np. hurtowy.

 

3. Promocja polega na przyznawaniu rabatu na kolejne zakupy w Sklepie w wysokości 1 proc. za każde 200 zł wydane w Sklepie, przy czym maksymalna wysokość rabatu wynosi 10 proc. niezależnie od łącznej sumy wydatków.

 

4. Kwoty wydane przez Klienta w Sklepie sumują się i po przekroczeniu określonych progów automatycznie przy zatwierdzaniu zamówienia doliczany jest odpowiedni rabat. Przykładowo, gdy klient zrealizował trzy zamówienia kolejno na kwoty 70 zł, 50 zł, 90 zł, a więc w sumie wydał 210 zł i tym samym przekroczył próg 200 zł, na każde następne zakupy w okresie promocji otrzyma rabat w wysokości 1 proc. Gdy suma dotychczasowych zakupów przekroczy 400 zł, rabat na kolejne zakupy będzie wynosił 2 proc., itd.

 

5. Rabat przypisany jest do konkretnego Klienta i powiązany z konkretnym Kontem Klienta. Nie może być przeniesiony na innego Klienta ani połączony z innym Kontem Klienta.

 

6. Zakupy, których Klient dokona bez logowania na swoje Konto Klienta, nie są doliczane do wydanych kwot i nie można ich doliczyć później.

 

7. Jeśli Klient zwróci zakupione produkty, np. w wyniku reklamacji lub odstąpienia od umowy, suma dotychczasowych wydatków jest pomniejszana o wartość zwrotu i stosownie do niej ustalany obowiązujący rabat.

 

8. Rabat nie podlega wymianie na pieniądze.

 

9. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy i ewentualnych innych opłat administracyjnych.

 

10. Rabat nie łączy się z innymi promocjami, np. wyprzedażami.

 

III. WYSOKOŚĆ RABATÓW

 

Wysokość rabatów i niezbędnych wydatków zawiera poniższa tabela.

 

Sumaryczne wydatki klienta

Rabat na kolejne zakupy

do 200 zł

0%

od 200 zł do 400 zł

1%

od 400 zł do 600 zł

2%

od 600 zł do 800 zł

3%

od 800 zł do 1000 zł

4%

od 1000 zł do 1200 zł

5%

od 1200 zł do 1400 zł

6%

od 1400 zł do 1600 zł

7%

od 1600 zł do 1800 zł

8%

od 1800 zł do 2000 zł

9%

od 2000 zł

10%

 

IV. USTANIE UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

1. Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Promocji, jeśli Klient  narusza zasady niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sklepu, w szczególności gdy udostępnił Konto Klienta osobie nieupoważnionej. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie elektronicznej. Od wypowiedzenia można odwołać się w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając odwołanie zawierające uzasadnienie na adres organizatora.

 

2. Zakończenie uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z utratą przyznanego rabatu.

 

V. ZAKOŃCZENIE PROMOCJI

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia promocji wcześniej. Informacja o takiej decyzji zostanie przekazana co najmniej czternaście dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Promocji poprzez Stronę Sklepu.

 

2. Po zakończeniu Promocji uzyskane rabaty nie będą uwzględniane.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator może w uzasadnionych wypadkach zmienić lub uzupełnić warunki Promocji w trakcie jej trwania. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia Promocji, wprowadzeniem dodatkowych rabatów dla Klientów, zapobieganiem nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Promocji. O ewentualnych zmianach Klienci zostaną powiadomieni poprzez Stronę Sklepu.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego i zasady Regulaminu Sklepu.

 

Przejdź do strony głównej

Kontakt

 • Księgarnia APS
  Akademia Pedagogiki Specjlanej
  im. Marii Grzegorzewskiej
  Gmach C
  ul. Szczęśliwicka 40
  02-353 Warszawa
 • E-mail:poczta@ksiegarniaaps.pl
 • Telefon+48 22 823 89 18 Księgarnia w APS 10:00-18:00
  +48 22 668 41 79 Internetowa 13:00-20:00
 • Godziny działania sklepuKsięgarnia Stacjonarna w APS poniedziałek - sobota 10:00-18:00 niedziela 10:00-15:00 Księgarnia Internetowa poniedziałek-piątek 13:00-20:00 W pilnych sprawach Zamówienia internetowe, wysyłka Mikołaj: 501 083 625 Dotacje Celowe: 508 452 963

Hity sklepowe